بیمارستان راش

راش - 6

بیمارستان هنری فورد

هنری فورد - 2

بیمارستان وینی پامر فلوریدا


وینی پامر - 5

بیمارستان بنجامین راسل

راسل - 1

بیمارستان سنت. لوک

سنت. لوک

بیمارستان بین المللی ماتیلدا

ماتیلدا - 1

بیمارستان کارولین روناک

کارولین

بیمارستان پونتا پسیفیکا

پونتا پسیفیکا

بیمارستان لگاسی سالمون کریک

سالمون کریک

بیمارستان سنت. رز دامنیکن

رز دامنیکن