آلبوم

طبقه -2 (اسکوپی،daycare، اتاق های عمل سرپایی)
طبقه -2 (اسکوپی،daycare، اتاق های عمل سرپایی)
طبقه -2 (اسکوپی،daycare، اتاق های عمل سرپایی)
طبقه -1 (اورژانس، شیمی درمانی، فیزیوتراپی تصویربرداری)
طبقه -1 (اورژانس، شیمی درمانی، فیزیوتراپی تصویربرداری)
طبقه -1 (اورژانس، شیمی درمانی، فیزیوتراپی تصویربرداری)
طبقه -1 (اورژانس، شیمی درمانی، فیزیوتراپی تصویربرداری)
همکف (کلینیک ها، آزمایشگاه، داروخانه)
همکف (کلینیک ها، آزمایشگاه، داروخانه)
همکف (کلینیک ها، آزمایشگاه، داروخانه)
همکف (کلینیک ها، آزمایشگاه، داروخانه)
همکف (کلینیک ها، آزمایشگاه، داروخانه)
طبقه 2 (اتاق های عمل، ICU OH، Cath lab)
طبقه 2 (اتاق های عمل، ICU OH، Cath lab)
طبقه 2 (اتاق های عمل، ICU OH، Cath lab)
طبقه 2 (اتاق های عمل، ICU OH، Cath lab)
طبقه 2 (اتاق های عمل، ICU OH، Cath lab)
طبقه 3 (بستری، پست کت، ICU)
طبقه 3 (بستری، پست کت، ICU)
طبقه 3 (بستری، پست کت، ICU)
طبقه 3 (بستری، پست کت، ICU)
طبقه 3 (بستری، پست کت، ICU)
طبقه 4 (بستری 1 و 2، CCU)
طبقه 4 (بستری 1 و 2، CCU)
طبقه 4 (بستری 1 و 2، CCU)
طبقه 4 (بستری 1 و 2، CCU)
طبقه 4 (بستری 1 و 2، CCU)
طبقه 5 (بستری 1 و 2، ICU)
طبقه 5 (بستری 1 و 2، ICU)
طبقه 5 (بستری 1 و 2، ICU)
طبقه 5 (بستری 1 و 2، ICU)
طبقه 5 (بستری 1 و 2، ICU)
طبقه 5 (بستری 1 و 2، ICU)
طبقه 6 (بستری ویژه، کلینیک زیبایی، پاویون پزشکان)
طبقه 6 (بستری ویژه، کلینیک زیبایی، پاویون پزشکان)
طبقه 6 (بستری ویژه، کلینیک زیبایی، پاویون پزشکان)
طبقه 6 (بستری ویژه، کلینیک زیبایی، پاویون پزشکان)
طبقه 6 (بستری ویژه، کلینیک زیبایی، پاویون پزشکان)
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.